Dharane Solti | Screennepal

Tag: ,

Malai Matra Testo Hoki-Bhishan rai

MMS Entertainment Present’s Song: Malai Matra Testo Hoki… Album: Dharane Soltini (धराने सोल्टिनी) Vocal: Bhishan Rai Lyrics: Kajiman Yakshow Rai Music: Ashok Rai Camara/Direction: Yubaraj Rai Edit: Mek Bdr Thapa Artists: Leegesh & Preshika